Nezerlaandii

 1. Latasanbat Giday

  Ji'a tokko dura garaagarummaa guyyoota lamaa gidduutti fiigicha fageenya meetira 10,000nin sekondii 15'niin fooyyeessun rikardii haaraan atileetota lamaan galmaa'e. Atileet Siifan Hasaniifi atileet Latasanbat Giddey guyyoota lama keessatti rikardii fageenya meetira 10,000 fooyyeessanis osoo hin ragga'iin turuun har'a ifatti ibsame.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Siifan Hassan

  Atileet Siifan Hasan dorgommii fiigicha fageenya m10,000 Hengiloo, Nezarlaanditti dorgomteen haala mijataa hin taaneefi rooba keessa fiiguun sa'aatii 29:36.67 tiin galuun rikardii Awurooppaatti qabamee ture fooyyeessite.

  Dabalata dubbisi
  next