Eegumsa umamaa

  1. Gosa qurxummii 'Isneekfiish'' afaan isa bane mul'atu

    Gosni qurxummii kuni bakka baay’ee kan argamu yoo ta’u bulchiinsota Ameerikaa 15 keessatti mul’ateera. Qondaaltonni tatamsa’ina isaa to’achuuf baay’ee carraaqaa jiru. Qurxummiin kuni lafarra deemuu kan danda’u yoo ta’u waana arge mara nyaata jedhameera.

    Dabalata dubbisi
    next