Eegumsa umamaa

  1. Video content

    Video caption: Aramaan bocee haroo Xaanaa weerare akkam ta'e?

    Egereen haroo Xaanaa yaaddoo keessa ture. Duulli haroo Xaanaa aramaa bocee irraa baraaruuf taasifame bu'a akkamii argamsiise?