Aappiiwwan

  1. Tapha Kukkuluufi gabaxaa

    Kaampaanii Itoophiyaa Qinee Geems jedhamuun kan midhaaffame taphni moobaayilii 'Kukkuluu' jedhamu, nama taphatu amala hindaaqqoo itti kennee taphachiisa. Gufachiisa isin dura jiru dabruun, nama isin hari'aa jiru jalaa hangam fagaachuun adeemtu kan jedhudha milkaa'inni geemii kanaa.

    Dabalata dubbisi
    next