Miidhaa mana keessatti raawwatamu

 1. Miidhaa sammuu dubartoota daandiifi manatti dirqiin gudeedamaniirra gahu

  Miidhaa dubartoota irra qaqqabu ittisuudhaaf waggaa waggaan guyyaa har'aa kaasee sadarkaa addunyaatti guyyaan ittisa miidhaa saalaa ni kabajama. Nutis gabaasa keenyaan miidhaan sammu dubartoota dirqiin gudeedamanii maal akka fakkaatu akkasiin qindeessineera.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Video content

  Video caption: Tuutni poolisii dubartoota qofaa osoo ta'ee dhiironni maal yaadu?

  Indiyaatti hacuuccaa saalaa dubartoota irra ga'u hambisuuf tuutni poolisii dubartoota qofaa of keessatti qabu hojiirra jira