Finfinnee

 1. Qiddisti Abarraa

  Aadee Qiddisti Abarraa Karrayyuu jedhamti. Jiraattuu magaala Finfinneeti. Qonna magaalaa fi hojii harkaa irratti bobba'uun hojjataa jirti. Keessattuu horsiisa loonii amma gaggeessaa jirtu kanas jalqaba saawwan lamaan kan eegalte Aadde Qiddist yeroo ammaa loowwan kudhan qabdi.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Sirna Irreechaa Hora Finfinnee 2020

  Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee fi Hora Harsadii baranaa ilaalchisuun Abbaan Gadaa Tuulamaa fi Qindeessaan Kabaja ayyaana Irreechaa, Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa turtii BBC waliin taasisaniin, Irreechi baranaa of eeggannoo addaa barbaada jedhan.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Kaadhimatoota

  Magaalaan Finfinnee barootaaf jidduugala siyaasaa biyyattii muummee ta'uun tajaajilti. Paartileen siyaasaa hedduunis haala magaalattii jidduugala taasiseen imaammatasaanii wixineessuun yoo socha'an mul'atu. Kanneen paarlaamaa fi mana maree magaalaaf dorgoman eenyufaadha?

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Magaalaa Finfinnee

  Giddugalli siyaasafi diinagdee Itoophiyaa magaalli Finfinnee waggoota darbanif mata duree falmii paartilee siyaasaa turte. Dhimmi bulchiinsaa, abbummaan magaalattii akkasumas faayidaan addaa naannoon Oromiyaa magaalattiirraa qaba jedhamu dhimmoota immaammatafi ilaalcha paartileen siyaasaa Finfinneerratti qaban gargar taasisanidha.

  Dabalata dubbisi
  next