Diinagdee

  1. Birrii fi dolaara

    Qaala'insa jireenyaa garmalee dabalaa dhufee to'achuuf baankoonni hanga maallaqaa of eeggannoof baankii biyyaaleessaa olkaa'uu qaban gara parsantaa kudhaniitti akka ol guddisaniif murtaa'uun dhagahame.

    Dabalata dubbisi
    next