Ijoollee

  1. Ilmi Aaddee Meenaa kan baatii lamaa yeroo lama jalaa hatame

    Daa’imni erga dhalatee reefu guyyaa lama ta'eefi maatiin isaa hojjattoota humnaa ta’an, Indiyaa bulchiinsa lixaa Gujaraat keessatti si’a tokko miti si’a lama hatameera. Gaazexeessaan BBC Gujaraat, Bargava Pariik kun attamiin akka uumame qorateera.

    Dabalata dubbisi
    next