Faalama qilleensaa

  1. Obbo Nagawoo Magarsaan biyya Itoophiyaa bakkeewwan adda addaatti biqiltuu hedduu akka dhaaban himu

    Obbo Nagawoo Magarsaa jedhamu. Akka isaan jedhanitti barattoota suuraa kaasuun galii argataniin ofiifi maatii isaanii jiraachisu. Namuu waan irraa maraate qaba kan koo biqiltuu dhaabuudha jedhu. Garuu, innumtuu qormaataaf akka isaan saaxile dubbatu.

    Dabalata dubbisi
    next