Koriyaa Kaabaa

  1. Alaabaa Kooriyaa Kaabaa

    Kooriyaan Kaabaa dhiyeenya kana seerota hedduu ragaasisteetti. Akeeki seerota haaraa kunneeniis dhiibbaa biyyoota alaa hambisuudha. Namni fiilmiiwwan Holiiwuud fi Boliiwuud osoo ilaaluu argame, uffata dhiibbaa biyyoota alaa qabu uffatee kan argamee fi jechoota alaa kanneen ammayyummaa ibsu jedhaman fayyadamee kan argame ni adabama. Garuu kun maaliif ta'e?

    Dabalata dubbisi
    next