Ramadaana

 1. Dubartii talaallii namaaf kennaa jirtu

  Seerri amantii Islaamaa hordoftoonni amantichaa ji'a Ramadaanaa keessa ganama obboroo irraa eegalanii hanga galgalaatti waan bifa soorataan gara qaamaa seenu kamiyyuu ni dhorka. Haata'u malee talaalliin qabiyyee soorataa fi dhugaatii homaatuu waan of keessaa hin qabneef namoonni fudhachuu qabu jedhu beektonni amantichaa.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Ibsa Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa

  Ayyaana sooma hiikaa yookiin Iida ramadaanaa (Iid al-fixir) kan bara 1441 ilaalchisuun ibsa kan kenne Manni Maree Dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa, Iidii bara kanaa jama’adhaan salatuun akka hin danda’amne ibseera.

  Dabalata dubbisi
  next