Midiiyaa hawaasaa

  1. Bombii Kiboordii

    Miidiyaalee hawaasummaa kamuu caalaa Facebook Itoophiyaa keessatti hordoftoota hedduu qaba. Lola biyyattii keessa jiruun walqabateefi isa duras hookkara mudataa tureen dhaabbatichi irra deddeebbiin qeeqamaa ture. Kana keessatti qoodni Facebook maali? Dubbiiwwan walitti bu’iinsa kakaasan to’achuun dirqama irra jiru baheeraa? Jechuun ogeeyyii dubbifneerra.

    Dabalata dubbisi
    next