DHDUO (Dhaabbata Dimookraatawaa Uummata Oromoo)

 1. Danaa Gujii Bahaa magaalaa Nageellee agarsiisu

  Godina Gujii Baha aanaa Liiban hoogganoota mootummaa dabalatee namoonni hedduun poolisiin to’atamu BBCn mirkaaneessee. Namoonni kunneen erga to’atamani osoo mana murtiitti hin dhiheessini amma guyyaa afur mana hidhaa jiraachuu maatiinsaani himan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. barreeffama ambulaansii jedhu

  Viidiyoo daran nama jeequufi miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa jiru kun wayita namoonni ambulaansii keessaa harkifamanii dhagaa fi meeshaalee qara qaban birootiin waraananii yoo ajjeesan mul'isa. Kanarratti wanta odeeffanne:

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Meeshaa filannoof qixaa'e

  Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti morkattoota ciccimoo ta'u jedhamanii eeggamaa turan lama, Addi Bilisummaa Oromoo (ABO)fi Koongirasiin Federaalawaa Oromoo (KFO)n "filannicha keessaa dhiibamneerra," jechuun filannicharratti akka hin hirmaanne labsuun saanii ni yaadatama. Haata'u malee filannoon biyyaalessaa marsaa jahaffaa gaggeeffamuuf yeroo ji'a sadi hin guunnetu hafe.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Alaabaa Itoophiyaa fi mallattoo nama filatuu

  Walitti-qabduun Boordii Filannoo Biyyaalessaa Aadde Birtukaan Miidhagsaa waa'ee hidhamuu aanga'oota Adda Bilisummaa Oromoo ilaalchisee 'qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin' dubbachaa jira jette.

  Dabalata dubbisi
  next
 5. Bekele Gerba

  Maatiin Obbo Baqalaa Garbaa dhukkubbii ijasaaniif yaala dhabuun yaaddoo nutti umeera yoo jedhan, Abbaan Alangaa Waliigala Federeaalaa ammoo namni shakkamee harka mootummaa jiruu yoo dhukkubsatuutti mana yaalaa geeffamee yaalamuuf mirga qabaachuufi motummaanis kana raawwachisuuf dirqama qabaachu BBC'tti himan.

  Dabalata dubbisi
  next