Hir'ina qaamaa

 1. Kaffaaloo Tafarraa

  Namoonni kunneen kallattiinis ta’ee al-kallattiin biyyasaanii jecha qaamasaanii dhabaniiru, akka fedhasaanitti hin socho’an akkasumas hin hojjattan. Jireenyi namoota kanneenii akka fooyya’uufimmoo maqaan ogeessa qaama nam-tolchee fi gargaarsa qaamaa Obbo Salamoon Amaara irra deddeebiin ni ka’a.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. ተኪ በ18 መስማት የተሳናቸው ሠራተኞች ይንቀሳቀሳል

  Dhabbanni Tekkii waggoota sadiin dura kan hundeeffame yoo ta'u, omishaa boorsaa waraqaarraa hojjatamuuti. Dhaabbanni kunis namoota 18 rakkina dhaggahu qabaniin hundeeffame. Mee maal irratti akka argaman turtii BBC waliin taasisan dubbifadhaa.

  Dabalata dubbisi
  next