Kitaaboolee

 1. Robert Burton (1577 - 1640)

  Waa'een kitaabarraa dubbisanii miira ofii of-gargaaruu wayita ka'u dhalli namaa kitaabota qabiyyee haaraan as ba'an filata. Kitaabi mata-duree 'The Anatomy of Melancholy' jedhuun bara 1621 barraa'e garuu hanga har'aatti qabiyyee dhala namaa fayyadu qabatee jira.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Suuraa Beetii fi qola kitaaba barreessite

  Sagantaa gaaffifi deebii 'LTV Show' jedhamu irratti dubbii namoota siyaasaa fi kanneen biroo waliin gooteen beekamtii guddaa kan horatte gaazexeessituu Beteliheem Taaffasaa 'Beetii', kitaaba jalqabaashee dubbistootaan geesseetti.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Kitaaba Ministira Muummee Abiy Ahimad

  Kitaabni Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad barreessan ''Ida'amuu'' guyyaa har'aa magaalotaafi naannolee garaa garaatti eebbifamaa jira. Kitaabni kuni kallattii siyaasa biyyattiin hordoftu akka qabu ibsameera.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Beerilee Bookoo- Lovedale'tti 1899

  ALA 1888 fi 1889tti humni galaanarraa Biriteen bidiruuwwan sadi garboota fe'uun gara Baha Giddugaleessaatti geessaa turan to'annoo jala oolchuun, ijoollee achi keessa turanis bilisa baasan - ijoollee Oromoo. Ijoolleen kunniin eessa turan? Garam dhaqan? Horteen isaanii jiruu?

  Dabalata dubbisi
  next