Dubaay

 1. Lammiin Naayijeeriyaa Dubaayitti hanna doolaara miiliyoona 400'n shakkame to’atame

  Nama poolisiin qabamee jiru

  Humni poolisii Dubaay lammii Naayijeeriyaa Instagram irratti beekamtii qabu Reeymandi Igbaaloodilii ‘Hushpuppi’ jedhamuun beekamu doolaara miiliyoona 435 ta’u waliin dha’uun to’annoo jala oolchuu hime.

  Opereeshinii poolisiin ‘‘Fox Hunt 2’’ jedhee waameen namoonni biroo 12’s duula kutaalee Dubaayi gargaraa 6’tti al-tokkoon taasifameen qabamanii jiru.

  Namoonni miiliyoona lama ta’an kutaalee addunyaa garagaraa irraa shira kanaan gowwomfamuu isaaniitu gabaafame.

  Namni miidiyaa hawaasaa irratti beekamu kun nama biiznasii milkaa’aa ta’uu himata.

  Anga’oonni naannichaas viidiyoowwan qorannoo ji’oota afur fudhateefi to’annoo kanaaf isaan ga’e mul’isu Tiwiitar irratti baasaniiru.

  Qorannoo kanaanis UAE qarshii seeraan ala daddabarsuu, yakka saaybarii, akkaawuntiiwwan namootaa ‘hack’ gochuu, yakka baankii gowwomsuu fi namoota biroon of-fakkeessuu dabalatee, yakkoota raawwataman biroo hidhataan dalagaa akka turan irra ga’eera jedha poolisiin.

  Gareen kun ergaawwan iimeelii dhaabbilee ‘hack’ gochuufi marsariitiiwwan wal-fakkaatan hojjechuun kaffaltiiwwan gara ofiisaaniitti akka dhufan taasisaa turan jedhame.

  Poolisiin Dubaayi jarri kun yoom himanni akka irratti banamu hin himne.