Mirga Saba lakkofsaan xinnaa

 1. Nicholas James Vujicic

  Biyyoota hedduu keessatti namoota miidhama qaama gosa adda addaan waliin jiraatan irratti logiin gara garaa ni ga'a. Loogiin inni ijoon tokko namootni miidhama qaamaa qaban akka namoota 'fayyaa' kaanii jireenya sirrii fi milkaa'aa jiraachuu hin danda'an kan jedhudha. Kun garuu dhugaa irraa kan fagaateedha.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Dr Maartiin Luutar Kiing ibsa pireesii bara 1964 keessatti

  Jimaanni kaleessaa kabaja guyyaa dhaloota Martiin Luuter Kiing waggaa 92ffaa ture. Jordaan J Looyid erga qorannoo seenaa bal'aa taasisaniin booda, suuraawwan Dr Kiing fi eeddoowwan uummtaa kan yeroo warraaqsa mirga bara 1960 kaafanii halluu guurraachaa fi aadii (black and white) qofaan turanitti halluu dijitaalaa dabaluun akkasuun dhiyeessaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next