Seera

 1. Mana hidhaa

  Gaazexeessitoonnii fi hojjattoonni miidiyaa erga to'annoo jala oolfamanii guyyoota 20 lakkoofsisan mana murtii sadarkaa federaalaa Dhaddacha hariiroo hawaasaatti iyyata qaama bilisa baasuu (habeas corpus) dhiyeeffatan.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Video content

  Video caption: ‘Jaarmiyaan keenya dhiibbaa mootummaarraa guutummaatti bilisadha’ - Dr Daani’el Baqqalaa
 3. Ammayyuu Ittaanaa

  Gaazexeessaa, BBC Afaan Oromoo

  Dr Daani'el hojii isaanii irratti qaamota garaa garaa irraa deeggarsaafi komiin akka isaaniif dhihaatu dubbatu

  Rakkooleen siyaasaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaa keessa hammeessaa jiru jechuun Komishinarri Olaanaa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Dr Daani'el Baqqalaa BBC'tti himan. Turtii addaa BBC wajjin taasisan akkanaan qixeessineerra.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Jawaar Mohaammad fi Baqqalaa Garbaa

  Beellama Kibxataa irratti Obbo Jawaar, Obbo Baqqalaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Dajaneefi Obbo Amaan Qaallun alatti himatamtootni galmee himataa Obbo Jawaar Mahaammadin waamamu keessatti argaman hundi dhiyaataniiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 5. Hookkaraafi walitti bu'iinsa ajjeechaa Hacaaluu booda dhalateen magaalota miidhaan guddaa itti dhaqqabe keessaa tokko Shaashammanneedha

  Ajjeechaa Wellisaa Haacaaluu Hundeessaa hordofee mormii fi hokkora Waxabajjii 23, bara 2012 uumameen Oromiyaafi Magaalaa Finfinnee keessatti lubbuu namaa fi mancaatii qabeenyaa hedduu kan hordofsiise ture. Yeroos hookkara kanaan kan hubamte magaalli Shaashamannee haala akkamii keessa argamti?

  Dabalata dubbisi
  next