Isilaama

 1. Dubartoota shanan BBCtti dubbatan

  Biyyoonni gara garaa baay'een seerawwan Islamaatiin bulu, garuu muuxannoo Shari'aa jala jiraachuu bakka jiraaturratti hundaa'uun garaa garummaa qabu. Dubartoonni shan biyya jiraatanirraa isaaniif maal akka fakkaatu BBCtti himaniiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Anga'oota olaanoo Iraan

  Iraan haala sirna addaa biyyattiin ittiin bultuutiin amma pirezidaantii haaraa argatteette jirti. Sirni siyaasaa Iraan waxaxaafi adda yoo ta’u, qabiyyee barsiisa Islaamummaa jabanaafi dimokiraasii of keessatti hammate qaba.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Dubartii talaallii namaaf kennaa jirtu

  Seerri amantii Islaamaa hordoftoonni amantichaa ji'a Ramadaanaa keessa ganama obboroo irraa eegalanii hanga galgalaatti waan bifa soorataan gara qaamaa seenu kamiyyuu ni dhorka. Haata'u malee talaalliin qabiyyee soorataa fi dhugaatii homaatuu waan of keessaa hin qabneef namoonni fudhachuu qabu jedhu beektonni amantichaa.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Sirna zikrii irratti namoota salaataa jiran, manenberg, Keep Taawon, Afriikaa Kibbaa

  Gareen beektota Islaamaa Afriikaa Kibbaa, ergama nageenya eegsisuu fudhatanii, kutaalee biyyattii garee qindaa'anii haleellaa raawwatanii fi qoricha sammuu hodoochu daldalaniin dararamaa jiran keessatti du'aayii gochaa barnoota kennaa jiru.

  Dabalata dubbisi
  next