Kaansarii

 1. fakkii appii Iteegee

  Gosawwan kaansarii biyya keenya keessatti balinaan mudatan keessaa kaansariin harmaa fi gadaameessaa kannnen dursaan himamaniidha. Haata'u malee haala kana dursanii mallattoo kennuun ittisuun ni danda'ama jedhuu oggeessoonni damee kanaa. Appii haala kana dandeessitu hojjachuu barattuun wallaansaa tokko ni himti.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Maatiwoos Wonduu

  Hundeessaafi hoogganaan Giddu-gala Wal'aansa Dhibee Kaansarii Maatiwoos Wonduu kan ta'an Obbo Wonduu Baqqalee ilmikoo Maatiwoos dhibee kaansariitiin du'us namoota akkasaa hedduu baraaruun qaba jechuun giddu galicha akka hundeessan dubbatu.

  Dabalata dubbisi
  next