Kaansarii

 1. Kaansarii Piroosteetii

  Dhukkubii kaansarii akka addunyaatti lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa olaanaarra kan argamu yoo ta’u, walumaagalatti bara 2020tti qofa lubbuu namoota miliyoona 10 ta’u galaafachuu ragaalaan Dhaabbata Fayyaa Addunyaa ni ibsa.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. fakkii appii Iteegee

  Gosawwan kaansarii biyya keenya keessatti balinaan mudatan keessaa kaansariin harmaa fi gadaameessaa kannnen dursaan himamaniidha. Haata'u malee haala kana dursanii mallattoo kennuun ittisuun ni danda'ama jedhuu oggeessoonni damee kanaa. Appii haala kana dandeessitu hojjachuu barattuun wallaansaa tokko ni himti.

  Dabalata dubbisi
  next