Kubbaa Miilaa Adduunyaa

  1. Piriimer Liigii Itoophiyaa

    Piriimer Liigiin Itoophiyaa sababa weerara koronaavaayirasiitiin erga dhaabbatee bubbuleera. Haata'u malee, erga dhiyoo asiitii kilaboonni Liigichii taphattoota haaraa mallatteessifachuufi warreen duraan turan waliin ammoo waliigaltee haaromsuuf sosocho'aa jiru. Sochiin kun yero ilaalamu ammoo Piriimer Liigiin kun deebiyee jalqabaminnaa? kan jedhu gaaffii kaasaa jira. Deebiin gaaffii kanaa eyyee taanaan attamiin taphatti deebiyama? Dirree qullaa deggartoota hin qabne keessatti gaggeeffamaa?

    Dabalata dubbisi
    next