Walitti dhufeenya sanyii fi aadaafi eenyummaa

  1. Gondar

    Bakkawwan gaaffiin eenyummaa saba Qimaant itti ka'anitti yeroo gara garaatti walitti bu'insi uumamee lubbuun namaa darbuun qabeenyaas barbada'uu gabaafamaa tureera. Gaaffiin saba Qimaant kun akkamiin gaafatamee deebii akkamiitu kennameef?

    Dabalata dubbisi
    next