Moormuu

  1. Atileet Haayilee G/Sillaasee

    Fiigichaan maqaa guddaa kan horate atileet Hayilee G/Sillaaseen invastimantii keessattillee bal'inaan hirmaataa jira. Haa ta'u malee, hookkara dhihoo ajjeechaa Hacaaluu booda Oromiyaa keessatti mudateen qabeenyi isaa jalaa manca'eera.

    Dabalata dubbisi
    next