Oduu sobaa

 1. Namtichi seerawwan filannoo ibsaa jiru

  Tibba Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa gaggeessuuf jirtu kanatti fayyadamtoonni intarneetii muraasni wayita odeeffannoowwan qabiyyee fi himannaa dogongorsiisaa ta'an maxxansan mul'atu. Isaan keessaa muraasni kunooti.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Peter Mwai

  BBC Reality Check

  Uzbekistan military plane image

  Lolli naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamu jabaatee wayita itti fufe kanatti, waayee lola adeemaa jiruu odeeffannoowwan nama dogoggorsaniifi gariinis soba ta'an tamsaasuuf yaaliiwwan walirraa hin cinnetu gaggeeffamaa jiru.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Asxaa Facebook fi kompitara

  Dhaabbanni Facebook wantoota barreessitan isin jalaa haqee beekaa? Maaliif isinitti fakkaata? Wanta sirrii miti jettan akkamiin gabaastu? Wanti tokko akka sirratu baay’isanii gabaasuun barbaachisaadhaa? Gabaasni kuni hubannoo dabalataa isiniif kennuu danda'a.

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Fakkii Micheel Maadseen

  Oduun bakka isin hinjirreetti akka waan barreessitaniitti maqaa keessaniin baayyinaan qoodamaa jiru osoo isin mudatee tarkaanfiin jalqabaa fudhatan maal ta'a? Namoonni mudannoo akkasii qaban BBC'tti kan himan qabu dubbifahdaa.

  Dabalata dubbisi
  next