Fayyaa Sammuu

 1. Teedii, mucaa sababa waraana Tigiraayiin qe'ee irraa buqqa'eeru, gargaarsi xiinsammuu yoo kennamuuf, IOM

  Teediin mucaa ganna 12 yoo ta’u, ogeeyyiin Dhaabbata Godaantota Idil-Addunyaa (IOM), fayyaa sammuufi gorsa xiinsammuu wayita gaafatan ‘’miira gammachuutu natti dhaga’ama’’ jedhee yeroo sanatti ibsee ture.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Paolo Miranda fi daa'imasaa

  Biyyoota addunyaa hunda keessatti weerara Covid-19 qolachuu keessatti narsoonni ga'ee olaanaa gumaachaniiru, garuu hojiinsaanii gaaga'ama lubbuu hamaaf isaan saaxileera. Guyyaa Narsootaa Idil-addunyaa ilaalchisuun BBC'n hojjettoota fayyaa Itaalii wayita weerarichi jalqabu dubbisee ture irra deebiin dubbisuun waan isaan keessa darban irraa iyyaafateera.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Robert Burton (1577 - 1640)

  Waa'een kitaabarraa dubbisanii miira ofii of-gargaaruu wayita ka'u dhalli namaa kitaabota qabiyyee haaraan as ba'an filata. Kitaabi mata-duree 'The Anatomy of Melancholy' jedhuun bara 1621 barraa'e garuu hanga har'aatti qabiyyee dhala namaa fayyadu qabatee jira.

  Dabalata dubbisi
  next