Barnoota

 1. Wiinii Jeelimoo

  Wiinii Jeelimoo barattuun umurii waggaa 15 fi kan dhibee gogaa nama geedaru Albiinoo jedhamuun qabamtedha. Isheenis sababii bifa gogaa qaama isheetiif jecha manneen barnootaa shan galmeessuu akka didan BBC'tti himte.

  Dabalata dubbisi
  next
 2. Mohaammad Deksiisoo

  Guraandhala darbe keessa sagantaa eebba barattoota Yunivarsiitii Jimmaarratti kan qabame Dargaggoo Mohaammad Deeksiisoo ''waanan yeroo sana gaafadhe gaaffii mirgaa waan tureef gaabbiin natti dhagahamu gonkumaa hinjiru'' jechuun BBCtti hime.

  Dabalata dubbisi
  next
 3. Yunvarsiitii Booranaa gar-tokkoon

  Hawwii barnootaafi hojii qorannoo naannoo argachuuf fedhuurraan kan ka'een gaaffii waggoota hedduun booda kan milkaa'e Yunivarsiitiin Booranaa amma barattoota simatee barsiisuuf qophii ta’uu Pireezidaantiin Yunivarsiitichaa BBCtti himan

  Dabalata dubbisi
  next
 4. Ijoollee kitaaba ilaalaa jiran Tigraayiitti

  Naannoo Tigraayiitti lolaan maddiitti manneen barnootaa loltootaan akka lafa qubannaatti fayyamuufi saamichi raawwatamee barattoonni barumsarraa akka fagaatan taasiseera jedha Dhaabbanni Humaan Raayiris Wochi.

  Dabalata dubbisi
  next
 5. Aasxaa Ministeera Saayinsii fi Dhaabbilee Barnoota Ol aanaa

  Bara 2012 qormaata seensa yuunvarsiitii fudhachuun yuunvarsiitii ramadaman irratti barattootni komii kaasan irra deebiin ramaddii isaanii Wiixata dhufu Waxabajji 24,2021 irraa eegaluun karaa interneetii ilaallchuu akka jalqaban himame.

  Dabalata dubbisi
  next
 6. Obbo Ahimad Hasan Sukkaare, hojii kalaqaan kan beekaman

  Obbo Ahimad Hasan Sukkaare jedhamu. Maanguddoo ganna 64 yoo ta'an, hanga kutaa 8tti qofa baratan. Maanguddoon kuni dandeettii kalaqaa umamaan qabaniin mirga abbummaa kalaqa afur Ministeera Saayinisii fi Teeknolojiitti waajjira mirga abbummaa kalaqaa Itoophiyaarraa beekamtii argataniiru.

  Dabalata dubbisi
  next