Raafama lafaa

  1. Veenus

    Dachee irratti Fosfiin wantota lubbuu qaban waliin walitti dhufenya qaba. Keessattuu ammoo lubbu qabeeyyii naannawaa hir'inni Oksijiiniin jiru jiraachuu warra danda'an akka Peenguwiin waliin walitti dhufeenya qaba. Fosfiin warshaattillee omishamuu ni danda'a. Haata'u malee Pilaanetii Veenus irra warshaan hin jiru.

    Dabalata dubbisi
    next