Nageenya bineeldaa

  1. Haroota dheedaa jiran

    Akka Ragaan dhaabbata 'The Donkey Sanctuary' irraa arganne ibsutti, Itoophiyaan baayi'ina Harree qabduun Addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Amma garuu sababiiwwan garaa garaatiin lakkoofsi kun haalaan hir'achaa jiraachutu himama.

    Dabalata dubbisi
    next