Farsaingeachd triantain

1

Obraich a-mach farsaingeachd an triantain gu h-ìosal.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 82° angle and 5.3cm and 4.1cm values

2

Obraich a-mach farsaingeachd an triantain gu h-ìosal.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 40° angle and 3.2cm and 5.3cm values

3

Obraich a-mach farsaingeachd an triantain gu h-ìosal.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 102° angle and 5.2cm and 4.3cm values

4

A' cleachdadh Riaghailt Sine, obraich a-mach meud ceàrn K.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 37° angle and 4.3cm and 6.8cm values

5

A' cleachdadh Riaghailt Sine, obraich a-mach faid PQ.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 32° angle and 101° angle with 5.7cm value

6

A' cleachdadh Riaghailt Sine, obraich a-mach meud ceàrn A.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 101∞ angle and 5.2cm and 7.9cm values

7

Tha na faidean seo aig triantan AB = 5.7 cm, BC = 7.1 cm and AC = 4.1 cm.

Calculate the size of \angle ABC.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

8

Obraich a-mach meud ceàrn Q.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 5cm, 6cm and 3cm values

9

Cleachd an Riaghailt Cosine agus obraich a-mach faid YZ.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 40° angle and 3.2cm and 5.3cm values

10

Cleachd an Riaghailt Cosine agus obraich a-mach faid XZ.

Thoir do fhreagairt ceart gu aon ionad deicheach.

Diagram of a triangle with 102° angle and 5.2cm and 4.3cm values

11

Thòisich tè a' coiseachd air turas bho ostail (O) agus choisich i 4km air cùrsa 015° gu far an do ghabh i lòn (L).

Choisich i an uair sin air cùrsa 110° airson 5.2km gus an do ràinig i an t-ionad-campachaidh (C).

Diagram of a triangle with values

Seo sgeidse de thuras na tè-choiseachd. Obraich a-mach an t-astar dìreach bhon ostail òigridh chun an ionad-champachaidh (ceart gu 3 fb).