Cruinneachadh

1

Air bòrd bàta bidh daoine a' cluich snucair le diosgan dathte seach le buill gun fhios nach bi droch mhuir ann.

'S e 37.9cm3 tomhas-lìonaidh an diosg.

Ma tha 2.5cm, ann an radius an diosg, obraich a-mach an àirde aige. Cruinnich do fhreagairt gu 1 id

Diagram of a cylinder with a radius of 2.5cm and a height of 'h' cm

2

Tha bogsa-arain ann an cruth priosam.

Tha tar-dhealbh a' bhogsa a' sealltainn ceart-cheàrnach a tha 22 cm le 12 cm agus triantan ceart-cheàrnach.

Obraich a-mach tomhas-lìonaidh a' bhogsa-arain. Sgrìobh do fhreagairt gu 2fb.

Diagram of a bread bin with values 12cm, 22cm, 22cm and 44cm

3

Cia mheud figear brìgheil a tha san àireimh 41.0?

4

Cruinnich 4499 gu 1 fhigear brìgheil.

5

Cruinnich 0.000785 gu 1 fhigear brìgheil.

6

Cruinnich 0.049999 gu 3 figearan brìgheil.