သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။

ကြိယာ ကို လေးနက်စေတဲ့ နောက်ဆက်များ

Image caption ကြိယာကို လေးနက်စေတဲ့ စကားလုံးတွေ

ကြီးပြင်း၊ ခံပြင်း၊ မြင်ပြင်း ဆိုတဲ့ ပြင်းနောက်ဆက်ပါတဲ့ စကားလုံးတွေ.......

ရက်စက်၊ ပက်စက်၊ မက်စက်၊ ပက်စက် ဆိုတဲ့ စက်နောက်ဆက်ပါတဲ့ စကားလုံးတွေ.......

လိမ္မာ၊ မြန်မာ၊ ခိုင်မာ၊ ကျန်းမာ ဆိုတဲ့ မာနောက်ဆက် စကားလုံးတွေ........

ကျင်းပ၊ လှပ၊ ပြောပ ဆိုတဲ့ ပ နောက်ဆက်စကားလုံးတွေ........

စိမ်းကား၊ စော်ကား၊ ရမ်းကား ဆိုတဲ့ ကားနောက်ဆက် စကားလုံးတွေ..........