လင်းလက်ကြယ်စင် - အလုပ်တစ်ဖက် ကလေးတစ်ဖက်

ကလေးယူတဲ့ မိခင်တွေ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဘာအခက်အခဲတွေ ကြုံရလဲ။