အောင်လအင်ဆန်းနှင့် အန်ဂလားနီးတို့ရဲ့ ထိုးသတ်ပွဲ

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂယ်လာနီ တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်း
ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်း ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပွဲ မတိုင်ခင် ဟန်ရေးပြ

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Shwe Innthar

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်း ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပွဲ မတိုင်ခင် ဟန်ရေးပြ

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Shwe Innthar

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်း ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ပွဲ မတိုင်ခင် ဟန်ရေးပြ

ဓာတ်ပုံ ရင်းမြစ်, Shwe Innthar

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂယ်လာနီ တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ

ဓာတ်ပုံ ပုံစာ,

MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအင်ဆန်းနှင့် ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ကစားသမား အန်ဂလားနီး တို့ရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၃ရက်နေ့က ထိုးသတ်ပွဲ