ဝင်းဖေလွယ်အိတ်

ဝင်းဖေလွယ်အိတ်

သီအိုရီ လွှမ်းမိုးမှု ကနေ ဝင်းဖေ ကင်းလွတ် ခဲ့ကြောင်း ဆရာ ဝင်းဖေ ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြောင်း ပြောပြထားပါတယ်။