ယီမင်မှာ အကြမ်းဖက်ဖို့ ကြံစည်မှုကြီး ထွက်ပေါ်လာ

ယီမင်မှာ အကြမ်းဖက်ဖို့ ကြံစည်မှုကြီး ထွက်ပေါ်လာ