ထို့ကြောင့်အာဏာဟု ခေါ်သည် အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း အပိုင်း ၂

ထို့ကြောင့်အာဏာဟု ခေါ်သည် အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း အပိုင်း ၂

ခရစ္စမတ်အထူး "ထို့ကြောင့်အာဏာဟု ခေါ်သည်" အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်း အပိုင်း ၂ ကို နားဆင်နိုင်ပါပြီ။