ထထထထထ

ခခခခခ

သင့်စက်တွင် ဒီမီဒီယာဖိုင်ကို ဖွင့်၍ မရပါ။
The boys can be seen introducing themselves next to a diver in a wetsuit