Byrddau diogelu plant o dan y lach

  • Cyhoeddwyd
Plant yn chwaraeFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Sefydlwyd Byrddau Lleol Diogelu Plant yn 2006

Mae adroddiad pum arolygiaeth wedi casglu nad yw Byrddau Lleol Diogelu Plant yn dangos yn effeithiol sut y maen nhw'n gwella bywydau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Mae'r adroddiad gafodd ei gyhoeddi ddydd Gwener wedi honni nad yw'r byrddau'n cyflawni eu cyfrifoldebau statudol.

Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi ac Arolygiaeth Prawf Ei Mawrhydi.

'Allweddol'

Ar ran y pum mudiad, dywedodd Imelda Richardson, Prif Arolygydd AGGCC: "Nododd yr adroddiad ffactorau allweddol oedd yn effeithio ar effeithiolrwydd y byrddau lleol.

"Dylai'r arweinyddiaeth fod yn fwy effeithiol ac mae angen datblygu cyfeiriad strategol.

"Prin yw'r dystiolaeth eu bod yn ymwneud â phlant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr a chymunedau ehangach."

Mae'r adroddiad wedi amlinellu nifer o feysydd lle y gellir datblygu gweithio amlasiantaethol fydd yn gwella'r diogelu i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Fe gafodd y byrddau lleol eu sefydlu yn 2006 o dan Ddeddf Plant 2004 a hwy sy'n arwain gwaith diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc.

Saith

Mae aelodau'r byrddau yn cynnwys gwasanaethau cymdeithasol ac addysg awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol, ymddiriedolaethau'r GIG, gwasanaethau heddlu, gwasanaethau prawf a thimau troseddau ieuenctid.

Cynhaliwyd yr arolygiad rhwng Tachwedd 2010 a Mawrth 2011

O'r 19 o fyrddau lleol yng Nghymru ymwelodd yr arolygiaethau â saith, un ar gyfer pob rhanbarth iechyd.

Mae Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru yn annog y gwaith o wella gofal cymdeithasol drwy reoleiddio, arolygu, adolygu a rhoi cyngor proffesiynol i Weinidogion a llunwyr polisïau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol