Cyfreithiau Cymru gyfwerth â rhai'r DU

Senedd Image copyright bbc
Image caption Daeth y dyfarniad yn sgil her gan gwmni yswiriant AXA

Mae'r Goruchaf Lys wedi dyfarnu bod cyfreithiau'r Cynulliad Cenedlaethol a Senedd yr Alban gyfwerth a chyfreithiau San Steffan.

Daeth y penderfyniad wedi i gwmni yswiriant AXA herio cyfraith basiwyd gan Senedd yr Alban yn ymwneud â hawliau pobl sy'n dioddef oherwydd asbestos a'u hawl i fynnu iawndal.

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r penderfyniad, gan ddweud fod hon yn gydnabyddiaeth y gellid herio cyfreithiau'r Cynulliad dim ond ar yr un sail â herio cyfreithiau Llywodraeth y DU.

Roedd y cwmni yswiriant wedi honni y dylid gwrthdroi cyfraith yr Alban yn yr achos hwn oherwydd defnydd "afresymol a mympwyol" o rym Senedd yr Alban.

Doedd dim modd herio cyfraith debyg Llywodraeth y DU ar y sail yma ac roedd rhaid i'r llys felly benderfynu a ddylai cyfreithiau'r sefydliadau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon gael yr un statws.

Ymyrryd

Roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ymyrryd yn yr apêl i gefnogi safbwynt yr Alban gan y byddai unrhyw benderfyniad yn effeithio ar Gymru hefyd.

Dywedodd y Barnwr yr Arglwydd Hope yn y Goruchaf Lys ei fod yn "fater o bwysigrwydd cyfansoddiadol mawr" penderfynu a ddylai cyfreithiau datganoledig gael yr un statws â Llywodraeth y DU.

Ychwanegodd ei gyd-farnwr, yr Arglwydd Reed: "Creu deddfau gan gorff sydd wedi ei ethol yn ddemocrataidd yw patrwm gweithgarwch gwleidyddol, ac mae rhesymoldeb y penderfyniadau sy'n deillio o hynny yn anorfod yn fater o farn wleidyddol.

"Yn fy marn i, ni fyddai'n briodol yn gyfansoddiadol i lysoedd adolygu penderfyniadau tebyg ar sail afresymoldeb.

"Byddai adolygiad o'r fath ddim yn cydnabod bod gan lysoedd a chyrff deddfu rôl benodol o fewn ein cyfansoddiad, ac y dylai'r ddau fod yn ofalus i barchu cylch gweithredu ei gilydd."

Mae Cwnsler Cyffredinol Cymru, Theodore Huckle QC, wedi rhoi croeso cynnes iawn i'r dyfarniad.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.