Cynllun iaith: 648 o bobl i elwa

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rownd nesaf y cyllid yn caniatáu i'r rhaglen gael ei chyflwyno'n raddol i leoliadau newydd

Caiff cyfraniad Prifysgol Caerdydd i gynllun i wella safonau o ran addysgu a dysgu cyfrwng Cymraeg ac sydd werth £6m ei lansio gan y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews nos Iau.

Mae'r Cynllun Sabothol Iaith Gymraeg yn gwrs a gynlluniwyd ar gyfer athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr dosbarth sydd eisiau codi safon eu Cymraeg a magu hyder o ran defnyddio'r iaith.

Bydd Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn lansio ei chyfraniad i'r cynllun am 6pm ar Hydref 13 yn Neuadd Aberdâr, Corbett Road, lle bydd y Gweinidog yn rhoi anerchiad.

Y gobaith yw y bydd y cynllun £6 miliwn yn cynyddu'r cyflenwad o ymarferwyr a all addysgu a hyfforddi drwy gyfrwng y Gymraeg mewn addysg statudol ac ôl-16.

Dulliau dysgu newydd

Cyfrannodd Ysgol y Gymraeg i'r cynllun peilot llwyddiannus a ddechreuodd yn 2005, gyda thîm o diwtoriaid iaith yn darparu cyrsiau ar gyfer athrawon ysgolion uwchradd a chynradd a darlithwyr mewn colegau Addysg Bellach.

Bydd rownd nesaf y cyllid yn caniatáu i'r rhaglen gael ei chyflwyno'n raddol i leoliadau eraill, gyda 648 o bobl ychwanegol yn elwa ar ystod o gyrsiau ar wahanol lefelau a dulliau dysgu newydd.

Bydd Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd yn darparu cyrsiau lefel Sylfaen a lefel Mynediad yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, a chyrsiau lefel Uwch yng Nghaerdydd a rhanbarth y de ddwyrain.

Bellach mae'r cwrs lefel Uwch a ddarperir gan Ysgol y Gymraeg yn gymhwyster a achredir gan y Brifysgol, a chaiff y cyrsiau lefel Mynediad a Sylfaen eu hachredu gan Gyd-bwyllgor Addysg Cymru.

Dywedodd yr Athro Sioned Davies, Pennaeth Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd: "Am y pum mlynedd diwethaf, bu Ysgol y Gymraeg Caerdydd yn gweithio'n agos gyda Chanolfan Bedwyr Prifysgol Bangor i gyflwyno'r cynllun arloesol hwn, ac ymunodd Coleg y Drindod Dewi Sant â'r tîm ddwy flynedd yn ôl.

Athrawon cynradd

"O fis Medi eleni, daw'r cynllun yn brosiect Cymru-gyfan gyda mewnbwn gan nifer o sefydliadau Addysg Uwch.

"Heddiw rydym yn lansio cyfraniad penodol Caerdydd i'r ddarpariaeth a hefyd yn dathlu llwyddiant yr ymarferwyr hynny a gymhwysodd gyda ni yma yng Nghaerdydd dros y ddwy flynedd diwethaf.

"Rydym wir yn croesawu'r buddsoddiad pellach hwn yn y Cynllun ac edrychwn ymlaen at weithio gydag ysgolion yn y rhanbarth."

Bydd Prifysgol Caerdydd yn darparu 33% o'r ddarpariaeth gyffredinol ar gyfer y cyrsiau lefel Uwch a 18% o'r ddarpariaeth ar gyfer y lefelau Mynediad a Sylfaen.

Gall y rhai sy'n siaradwyr Cymraeg rhugl ac sy'n bwriadu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal ag athrawon cynradd sydd eisiau gwella ei sgiliau iaith, gymryd rhan yn y cwrs, ynghyd â chynorthwywyr dosbarth sydd angen y sgiliau i gefnogi eu cydweithwyr.

Mae'r ddarpariaeth am ddim - mae Llywodraeth Cymru'n talu am gostau cyflenwi yn ogystal â'r holl gostau teithio a llety.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol