Gobaith am 20,000 o swyddi erbyn 2020

Cloch mewn gwesty Image copyright Other
Image caption Cafodd dros 50 gwesty eu codi yng Nghymru ers 2000 - tua 3,800 o ystafelloedd

Mae astudiaeth yn honni y gall 20,000 o swyddi gael eu creu dros ddeng mlynedd os fydd cymorth y llywodraeth i'r diwydiant twriastiaeth yn parhau.

Dangosodd arolwg fod bron un o bob pum person yn siroedd Gwynedd a Chonwy yn dibynnu ar westyau, tai bwyta ac arlwyo am eu gwaith bob dydd.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod y sector yn flaenoriaeth ac yn allweddol i dwf swyddi.

Mae Cymdeithas Lletygarwch Prydain (BHA) yn honni fod astudiaeth sy'n seiliedig ar ffigyrau o 2010 yn dangos pwysigrwydd lletyau a thai bwyta i economi Cymru ymhob ardal.

Mae'r ymchwil gan Oxford Economics wedi canfod:

  • Mae'r sector yn cyflogi mwy na 113,000, a 56,000 ychwanegol yn anuniongyrchol, sy'n cyfateb i 12.5% o'r gweithlu;
  • Mae gan y diwydiant drosiant o £2.9 biliwn yng Nghymru;
  • Mae'n cyfrannu £1.4 biliwn i economi Cymru mewn cyflogau ac elw;
  • Caerdydd ac Abertawe sy'n cyflogi'r nifer fwyaf o bobl yn y sector, gyda Chaerdydd yn yr 20 uchaf drwy'r DU;
  • Siroedd Gwynedd, Conwy, Penfro, Môn a Mynwy sy'n fwyaf dibynnol ar letygarwch am gyflogaeth.

Ers y flwyddyn 2000, mae 52 gwesty wedi agor yng Nghymru - mae hynny'n cyfateb i 3,800 o ystafelloedd - ac mae'r BHA yn dadlau fod y diwydiant mewn lle da i ehangu ymhellach.

Dywedodd cadeirydd y gymdeithas yng Nghymru, Andrew Evans: "Mae'r adroddiad yma yn dangos y cyfraniad anferth y mae'r sector lletygarwch yn ei wneud i economi Cymru.

"Mae ein haelodau yn aml yn fusnesau bach sydd yn medru ymateb yn gyflym ac yn greadigol, gan greu swyddi sy'n gynaliadwy.

"Mae gennym atebion i gyrraedd targedau creu swyddi, ac nid swyddi bach yn unig - mae'r rhain yn mynd drwy'r sector i gynnwys swyddi arbenigol iawn a swyddi uchel hefyd."

Ychwanegodd Mr Evans y byddai buddsoddi yn y sector lletygarwch yn cynorthwyo diwydiannau eraill fel adeiladu ac amaethyddiaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd twristiaeth, a lletygarwch, i'r economi yng Nghymru.

"Roedd y penderfyniad i symud cyfrifoldeb am dwristiaeth i'r gweinidog busnes yn gydnabyddiaeth glir o'r cyfraniad allweddol y mae twristiaeth yn ei wneud i lewyrch arfaethedig bob rhan o Gymru."

Ychwanegodd y llefarydd fod y gweinidog hefyd wedi dynodi twristiaeth yn un o dri sector sy'n flaenoriaeth i economi Cymru.

Byddai cyllideb o dros £15 miliwn i Croeso Cymru yn eu galluogi i ganolbwyntio ar gynyddu nifer yr ymwelwyr a'u profiadau yma, a hefyd i farchnata Cymru ar draws gweddill y DU a dramor. Mae'r diwydiant croeso wedi rhybuddio fod rhaid gwarchod y sector twristiaeth yn erbyn toriadau i'w gyllideb os ydyw am barhau i greu swyddi.

Cyflogaeth lletygarwch Cymru(2010)
Awdurdod lleol Swyddi uniongyrchol Swyddi anuniongyrchol Canran swyddi
Gwynedd 8,383 3,697 19.9
Conwy 6,338 2,571 19.2
Penfro 6,053 2,558 15.2
Ynys Môn 2,505 1.163 14.5
Mynwy 3,800 1,885 14.4
Abertawe 10,240 5,292 14.0
Dinbych 4,298 2,075 14.0
Bro Morgannwg 4,124 1,838 13.6
Casnewydd 6,436 3,384 13.3
Caerdydd 17,215 9,297 12.9
Cerdigion 2,993 1,422 11.8
Pen-y-bont ar Ogwr 4,633 2,534 11.3
Powys 4,949 2,488 11.0
Fflint 5,051 2,727 10.7
Wrecsam 3,919 2,083 10.3
Caerfyrddin 4,905 2,605 10.1
Torfaen 2,225 1,193 9.4
Rhondda Cynon Taf 4,990 2,537 9.4
Blaenau Gwent 1,257 632 9.3
Castell-nedd Port Talbot 2,968 1,407 9.2
Caerffili 3,555 1,809 9.1
Merthyr Tudful 1,392 733 8.7
CYFANSWM 113,226 168,189 12.5

Straeon perthnasol