Achosion newydd o E.coli mewn meithrinfa ar Ynys Môn

straen anhysbys o E-coli Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Swyddogion iechyd yn cynnig profion i blant sy'n mynd i'r feithrinfa

Mae tri achos newydd o E.coli 0157 yn golygu bod cyfanswm o chwe achos wedi i feithrinfa ar Ynys Môn gau'r wythnos ddiwetha'.

Hyd yn hyn mae 58 o bobl â chysylltiad â Meithrinfa Tri Ceffyl Bach ger Amlwch wedi cael profion.

Cafodd y feithrinfa ei chau ddydd Iau diwetha' fel mesur diogelwch.

Mae rhieni wedi cael cais i gasglu sampl gan eu plant mor fuan â phosib.

"Gall E.coli O157 achosi canlyniadau difrifol mewn plant bach ac am fod y salwch yn gallu lledu'n gyflyn yn ysgolion a meithrinfeydd mae'n bwysig bod pob plentyn yn cael eu profi," meddai Dr Chris Whiteside o Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru, gall y salwch amrywio o ddolur rhydd ysgafn i ddolur rhydd gwaedlyd a gall crampiau difrifol yn y stumog gyd-fynd â hyn.

Angheuol

Cymhlethdod difrifol haint E.coli O157 yw syndrom wremig hemolytig (HUS) sy'n digwydd ymysg hyd at 10% o gleifion sydd wedi cael eu heintio â VTEC O157.

Mae'n effeithio'n benodol ar blant ifanc ac ar bobl oedrannus ac, mewn nifer fach o achosion, gall fod yn angheuol.

Mae mesurau rheoli digonol ac arferion hylendid da yn bwysig i atal heintiau gan E. coli O157, ac mae'r rhain yn cynnwys:

Golchi dwylo'n drylwyr cyn bwyta neu baratoi bwyd, ar ôl defnyddio'r toiled, ar ôl newid cewynnau neu lanhau ar ôl pobl eraill sy'n dioddef dolur rhydd.

Sicrhau bod cig, yn enwedig briwgig cig eidion, yn cael ei goginio'n drylwyr (gall cig gael ei halogi yn ystod y lladd, a gall organebau gael eu cymysgu i'r cig yn anfwriadol wrth wneud y briwgig).

Trafod, paratoi a storio cig amrwd a chynhyrchion eraill anifeiliaid mewn modd hylan a sicrhau nad yw cigoedd amrwd a'r offer a ddefnyddir i'w trafod yn dod i gysylltiad â chig wedi'i goginio na bwyd parod.

Dylai unrhyw un â phryderon gysylltu â'u meddyg teulu neu ffonio llinell gymorth y Gwasanaeth Iechyd ar 0845 46 47.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.