Annog cynghorwyr Gwynedd i achub Ysgol Y Parc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Cyngor Gwynedd yn dadlau y byddai cau'r ysgol yn arbed £70,000 y flwyddyn

Mae ymgyrchwyr sy'n dweud eu bod yn cynrychioli bron i 50 o ysgolion Gwynedd wedi ysgrifennu at gynghorwyr y cyngor yn eu hannog i newid y penderfyniad i gau ysgol gynradd.

Fe wnaeth cynghorwyr bleidleisio ym mis Mai i gau Ysgol Y Parc ger Y Bala.

Mae 'na 19 o ddisgyblion yno a dywed cynghorwyr bod yr ysgol yn rhy fach i fod yn gynaliadwy.

Ond mae Cynghrair Ysgolion a Chefnogwyr yn galw ar Gyngor Gwynedd i ailystyried eu penderfyniad.

Ym mis Gorffennaf fe enillodd Ysgol Y Parc gais i barhau ar agor am 12 mis ond mae disgwyl i'r ysgol gau ym mis Awst 2013.

Adfywio addysg

Mae'r cyngor wedi dweud yn y gorffennol y byddai cau'r ysgol yn arbed tua £70,000 y flwyddyn ac yn cryfhau defnydd disgyblion o'r iaith Gymraeg.

Ond mae'r gynghrair, sydd a chysylltiadau a 48 o ysgolion, yn annog y cyngor i ailedrych ar "fodelau cydweithio" rhwng yr ysgol ac ysgolion gwledig eraill yn yr ardal gan awgrymu y byddai'n rhatach na chau.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Gwynedd:

"Yn ôl ym mis Mai, pleidleisiodd cynghorwyr i adrefnu addysg yn nalgylch y Berwyn mewn penderfyniad a allai arwain at fuddsoddiad o £10.2 miliwn yn ysgolion y dalgylch.

"Mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn ar 12 Mai 2011, pleidleisiodd cynghorwyr o blaid sefydlu Campws Dysgu Gydol Oes yn nhref Y Bala i gymryd lle Ysgolion y Berwyn, Beuno Sant a Bro Tegid yn y dref, yn ogystal ag uwchraddio Ysgol O M Edwards a buddsoddi yn Ysgolion Ffridd y Llyn a Bro Tryweryn.

"Mae'r Cyngor hefyd wedi blaenoriaethu gwaith uwchraddio sylweddol yn Ysgol O M Edwards.

"Yng nghyfarfod mis Mai, pleidleisiodd cynghorwyr hefyd o blaid cynnig i gau Ysgol y Parc, ac i ddarparu lleoedd i ddisgyblion y Parc yn Ysgol O. M. Edwards, Llanuwchllyn. Ar hyn o bryd mae 20 o ddisgyblion yn mynychu Ysgol y Parc sydd wedi ei leoli tair milltir oddi wrth Ysgol O M Edwards.

"Mae'r penderfyniadau hyn yn dilyn cyfnod o drafodaeth fanwl yn y dalgylch ynghyd a'r ymgynghoriad statudol a gynhaliwyd yn ystod Ionawr a Chwefror 2011.

"Mae yna oedi wedi bod yn Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru. Yn sgil yr oedi, ym mis Gorffennaf 2011, penderfynodd Bwrdd y Cyngor symud dyddiad cau ysgol Y Parc a rhyddhau adnoddau i wneud gwelliannau mynediad traffig i Ysgol O M Edwards, Llanuwchllyn.

"Yn unol ag arweiniad newydd Llywodraeth Cymru, bydd Cyngor Gwynedd yn ail-gyflwyno bid i'r llywodraeth tuag at y cynllun £10.2 miliwn i adrefnu ysgolion dalgylch y Berwyn. Mae'r Cyngor yn disgwyl penderfyniad gan Lywodraeth Cymru yn y misoedd nesaf."

Cais

Mae'r awdurdod lleol yn gwneud cais am £7.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru tuag at gynllun £10.2 miliwn i adfywio addysg yn ardal dalgylch Ysgol y Berwyn.

Yn y llythyr i gynghorwyr mae'r grŵp yn gofyn: "Mewn cyfnod o ddirwasgiad, ac o ystyried y gost ychwanegol o gario plant, y gost o ehangu ysgol arall er mwyn gallu eu derbyn, a chost cynlluniau 'adfywio bro' yn ardal y Parc, onid doethach fyddai cadw'r ysgol ar agor?

"Soniwyd lawer gwaith am fodelau cydweithio rhwng yr ysgol a'r ysgolion gwledig eraill a fyddai'n ei galluogi i aros ar agor, ar gost lawer yn is nag unrhyw fodel sy'n cynnwys ei chau.

"Ni all neb wadu bellach nad yw'r gost ariannol o gau'r ysgol yn mynd i fod yn llawer iawn uwch na'r gost o'i chadw ar agor."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol