BBC Cymru Fyw

Ymgyrchwyr yn erbyn parlwr godro yn 'ystyried apelio'

Published

Mae grwpiau sy'n gwrthwynebu cais cynllunio ar gyfer parlwr godro enfawr ym Mhowys yn ystyried apelio yn erbyn penderfyniad y cyngor sir, a gyhoeddodd ddydd Mawrth eu bod yn 'dueddol i gymeradwyo'r cais'.

Yn ôl Roger Clegg, un o arweinwyr yr ymgyrch yn erbyn y cynllun, byddan nhw nawr yn trafod yr opsiynau gyda chyrff eraill oedd yn gwrthwynebu - gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Cadw, Ymgyrch Ddiogelu Cymru Wledig a Bwrdd Iechyd Addysgol Powys.

Dywedodd Mr Clegg, sy'n byw gerllaw'r safle arfaethedig ar gyfer y parlwr godro, ei fod yn hynod siomedig gyda phenderfyniad y pwyllgor cynllunio ac wedi'i synnu fod cynghorwyr wedi "mynd yn groes i'w cynllun datblygu eu hunain".

Dwy bleidlais

Daeth penderfyniad y pwyllgor cynllunio ar ddiwedd trafodaeth tair awr a hanner yn y Trallwng ddydd Mawrth.

Roedd swyddogion cynllunio wedi argymell gwrthod y cais.

image copyrightBBC news grab
image captionMae'r cais ar gyfer parlwr godro enfawr ar fferm Lower Leighton Farm yn Nhre'r-llai, Y Trallwng

Bu dwy bleidlais ar y mater. Yn y bleidlais gyntaf i wrthod y cais, pleidleisiodd pedwar o blaid a chwech yn erbyn.

Roedd yr ail bleidlais ar gynnig i ddweud fod "y pwyllgor yn tueddu tuag at gymeradwyo'r cais yn dibynnu ar dderbyn adroddiad am faterion penodol".

Cafodd y cynnig yma ei basio 6-4.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Powys fod y pwyllgor wedi cymryd y cam anarferol o fynd yn groes i argymhelliad y swyddogion cynllunio, a bod penderfyniad heddiw yn ei gwneud hi'n "debygol" y bydd y parlwr godro yn cael sêl bendith yr awdurdod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Pryderon

Mae Fraser Jones yn bwriadu codi parlwr o'r fath ar gyfer 1,000 o wartheg yn Nhre'r-llai ger Y Trallwng.

Pan gafodd y cynllun ei grybwyll yn ôl ym mis Awst fe wnaeth Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru fynegi pryder am ddŵr y safle a sut y byddai tail y gwartheg yn cael ei reoli.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru nad oes ganddyn nhw wrthwynebiad i'r cais diweddaraf - felly hefyd gwasanaethau iechyd amgylcheddol Powys a'r Bwrdd Dreiniau Mewnol.

Ond mae swyddogion cynllunio Cyngor Powys yn poeni y gallai'r datblygiad gael effaith ar Glawdd Offa.

image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMynnodd Mr Jones y byddai iechyd yr anifeiliaid yn cael ei fonitro'n gyson

Mae adroddiad gan y swyddogion yn dweud eu bod wedi astudio cais Mr Jones yn fanwl, ac yn dod i'r casgliad y byddai maint a lleoliad y datblygiad "yn sylfaenol yn groes" i'r cynllun datblygu.

Ychwanegodd y byddai'r parlwr yn cael effaith weledol ar adeiladau cofrestredig yn lleol, ac yn amharu ar y golygfeydd o Gastell Powys gerllaw.

"Mae'r safle mewn ardal sy'n sensitif gan ei fod yn agos o safbwynt gweledol at asedau treftadaeth, gan gynnwys adeiladau cofrestredig, tirlun wedi'i gofrestru a heneb restredig".

Gwrthod honiadau

Mae Mr Jones yn gwrthod honiadau am iechyd gan ddweud y byddai iechyd ei anifeiliaid yn cael ei fonitro drwy'r amser, a dywedodd y byddai'r parlwr yn gwella amodau godro.

Dywedodd y cyngor ei fod wedi derbyn nifer fawr o wrthwynebiadau gan bobl leol i'r cais gwreiddiol, a bod grŵp gweithredu lleol wedi cael ei ffurfio.

Mae'r grŵp yn pryderu am effaith weledol y cynllun, sŵn ac arogl drwg allai ddod o'r safle, a'r ffaith y byddai'r parlwr godro'n agos at gartrefi ac ysgol gynradd Tre'r-llai.

Roedd mudiad Compassion in World Farming hefyd wedi gwrthwynebu'r cais y llynedd - felly hefyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol (perchnogion Castell Powys) sydd hefyd yn gwrthwynebu'r cais diweddaraf.

Datblygiadau

Dywedodd llefarydd ar ran undeb ffermwyr yr NFU:

"Mae'r diwydiant llaeth wedi newid llawer dros yr 20 mlynedd diwetha' wrth i ffermwyr elwa o dechnolegau bridio, godro a ffermio newydd.

"Does dim angen ofni'r datblygiadau; mae'n golygu ein bod yn barhaol yn dod o hyd i ffyrdd gwell a newydd o reoli'n gwartheg, tra'n parhau i ddarparu ystod eang o gynnyrch llaeth Prydeinig safonol i'n defnyddwyr."

Ar hyn o bryd mae gan Mr Jones 200 o wartheg godro ar ei fferm yn Nhre'r-llai, ond mae ganddo gyfanswm o 450 o wartheg a 400 o wyn.

Ond os caiff ei gais ei gymeradwyo gan gynghorwyr, fe fydd yn cadw 1,000 o wartheg godro a dim anifeiliaid eraill.

Straeon perthnasol

  • Cais am barlwr godro 'enfawr'