Achos twyll: 'Methiannau sylweddol'

  • Cyhoeddwyd
James a Miriam BeardFfynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Miriam Beard (yn y llun gyda'i gŵr James) oedd cydlynydd cynllun Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc

Clywodd achos twyll yn erbyn cydlynydd cynllun Cymunedau'n Gyntaf ger Wrecsam fod archwilydd o'r Cynulliad Cenedlaethol wedi canfod methiannau sylweddol a sylfaenol yn nhrefn ariannol y cynllun.

Roedd Clare Collett, o wasanaeth archwilio mewnol Llywodraeth Cymru, yn siarad yn yr achos yn erbyn Miriam Beard a'i gŵr James Beard.

Mae'r ddau yn gwadu nifer o gyhuddiadau o dwyll ac o ddwyn.

Wrth roi tystiolaeth yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, dywedodd Ms Collett ei bod wedi bod ar ymweliad deuddydd i gynllun Plas Madoc yn 2009.

Dywedodd fod dryswch ynglŷn â pherchnogaeth carafán oedd yn cael ei ddefnyddio i drigolion fynd ar wyliau yn Y Rhyl.

Roedd Mrs Beard wedi dweud wrthi mai'r elusen oedd piau'r garafán, ond ei bod yn cadw hynny'n ddistaw rhag ofn y byddai'r trigolion yn meddwl y byddai hynny'n rhoi'r hawl iddyn nhw ei defnyddio fel ag y mynnant.

Dywed yr erlyniad bod Mrs Beard wedi prynu'r garafán am £9,000, ac yna talu rhent amdani i un o'i meibion - ond honnodd yn ddiweddarach ei fod yntau'n cael ei dalu i gynnal a chadw'r garafán.

Hyfforddiant

Honnir hefyd i Mrs Beard dalu mwy na £25,000 o gyfrif banc ei thad, Mr D Gay, cyn symud yr arian wedyn i'w chyfrif ei hun.

Roedd yr anfoneb yn dweud mai am ddarparu hyfforddiant drama oedd yr arian.

Mewn cyfweliad, gofynnodd Ms Collett pam ei bod hi'n ymddangos fod dau berson yn rhoi hyfforddiant drama.

Atebodd fod actores y gyfres Hollyoaks, Sinead Moynihan, yn darparu hyfforddiant a bod Mr Gay yn cynnig elfen wahanol o'r ddarpariaeth ddrama.

Gwadodd fod ganddi berthynas teuluol gyda Mr Gay, a dywedwyd nad oedd yntau'n ymwybodol o'r sefyllfa.

Honnodd Mrs Beard fod yr arian wedi cael ei dalu gyda sêl bendith bwrdd y cynllun ar ddiwedd y flwyddyn ariannol er mwyn peidio gorfod talu'r arian yn ôl i'r Cynulliad - byddai'r arian felly ar gael i'w ddefnyddio at gynlluniau eraill.

Fe gafodd Sinead Moynihan gerdyn tanwydd gan Mrs Beard i'w ddefnyddio unwaith yr wythnos wrth deithio i Blas Madog.

Ond dywedodd yr erlyniad fod y cerdyn wedi cael ei ddefnyddio gan fab Mrs Beard - partner Miss Moynihan - gan olygu bil o £4,000 ar y cerdyn.

'Trosolwg'

Wrth gael ei chroesholi gan Russell Davies, sy'n amddiffyn Mrs Beard, fe gytunodd Ms Collett fod trafferthion ariannol wedi dod i'r amlwg yn 2003 yn dilyn adolygiad gan Gyngor Wrecsam ond nad oedd unrhyw dystiolaeth o weithredu pellach.

Awgrymodd Mr Davies mai person creadigol oedd Mrs Beard yn hytrach na chyfrifydd, ac nad oedd yn gymwys i reoli materion ariannol.

Ond atebodd Ms Collett: "Doedd dim rhaid iddi fod yn gymwys mewn manylion ariannol.

"Roedd angen iddi gadw trosolwg o'r hyn oedd yn digwydd yn y sefydliad yr oedd ganddi gyfrifoldeb amdano."

Mae Mrs Beard, 55 oed o Dryfan Uchaf, Henllan ger Dinbych, yn gwadu 12 cyhuddiad o dwyll mewn swydd gyfrifol, ac un cyhuddiad o ddwyn ar y cyd gyda'i gwr.

Mae James Beard, 46 oed o'r un cyfeiriad, yn gwadu 8 cyhuddiad - chwech o dwyll a dau o ddwyn.

Mae'r achos yn parhau.