Traws Cambria: Diffyg ymgynghoriad?

Bws Arriva Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Bwriad y newidiadau yw lleihau y siwrne o 20 munud

Mae honiadau am ddiffyg gwybodaeth ynghylch gwasanaeth bws sy'n teithio trwy'r canolbarth wedi arwain at gyfarfod cyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu newid amserlen bws Traws Cambria sy'n teithio o Aberystwyth i Gaerfyrddin, gan osgoi pentrefi Cribyn a Llanwnnen ger Llambed.

Bydd yr amserlen newydd yn golygu na fydd bws cwmni Arriva yn teithio o Aberystwyth i Gaerdydd a bydd rhaid i deithwyr gamu o'r bws cyn dal trên i'w cyrchfan derfynol.

Nod y newidiadau yw lleihau'r siwrne o 20 munud.

Ddim yn ddigonol

Y gred yw y bydd rhaid i bobl y pentrefi nad ydyn nhw ar y llwybr bws newydd ddefnyddio gwasanaeth Bwcabus, sy'n cael ei redeg gan Gyngor Sir Gâr, i ddal bws Traws Cambria yn Llambed.

Mae AC Ceredigion, Elin Jones, wedi honni nad yw pobl y ddau bentref wedi eu hysbysu'n ddigonol am y newidiadau arfaethedig.

Cododd Ms Jones y mater yn ystod cwestiynau'r Prif Weinidog yr wythnos diwethaf.

"Roeddwn yn awyddus i dynnu sylw'r Prif Weinidog i'r ffaith bod swyddogion yn bwrw ymlaen â chynlluniau i ailgyfeirio'r gwasanaeth bws i ffwrdd o bentrefi Cribyn a Llanwnnen ond heb ddarparu unrhyw fanylion swyddogol am y cynigion i drigolion lleol.

"Mae hyn yn golygu bod yna gryn dipyn o gamwybodaeth yn cylchredeg ynglŷn â beth fydd y newidiadau yn ei golygu mewn gwirionedd i drigolion y cymunedau hyn.

"Tra bod y Prif Weinidog yn fodlon edrych ymhellach ar y diffyg ymgynghoriad yn y cyswllt hwn, rwy i wedi cael trafodaeth gyda swyddogion cludiant ac rwy nawr yn trefnu cyfarfod cyhoeddus er mwyn iddyn nhw allu cyflwyno gwybodaeth am eu cynlluniau yn ogystal â gwrando ar farn trigolion lleol."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae cynghorau Ceredigion a Sir Gâr ar hyn o bryd yn ystyried y cytundeb ar gyfer y gwasanaeth bws Traws Cambria sydd yn cysylltu Aberystwyth, Aberaeron, Llambed a Chaerfyrddin.

Image copyright (C) British Broadcasting Corporation
Image caption Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus yng Nghribyn ddydd Iau

'Dim penderfyniad'

"Does yna ddim penderfyniad wedi ei wneud eto ynglŷn â'r cytundeb a does yna ddim penderfyniad chwaith ynglŷn â'r amserlen newydd a lle bydd y gwasanaeth Traws Cambria newydd yn stopio.

"Mae'r gwasanaeth lleol poblogaidd Bwcabus wedi cael ei ehangu ac fe fyddan nhw o hyn ymlaen yn cynnwys cymunedau Cribyn a Llanwnen."

Dywedodd y byddai'r gwasanaeth yn cynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer pobl mewn ardaloedd gwledig o gwmpas Llambed.

"Fe fydd y gwasanaeth newydd yn cyflymu amseroedd teithio ar gyfer teithiau hir Traws Cambria rhwng Aberystwyth, Llambed a Chaerfyrddin wrth beidio â galw mewn cymunedau llai.

"Fe fydd y cymunedau llai hyn yn cael eu gwasanaethu gan Bwcabus."

Fe fyddai'r awdurdodau lleol yn cynnal ymghynghoriad am y newidiadau yn ystod y misoedd nesaf.

Cynhelir y cyfarfod cyhoeddus am newid gwasanaeth Traws Cambria a chyflwyno gwasanaeth Bwcabus yn Ysgol Gynradd Cribyn am 4pm, ddydd Iau, Tachwedd 17.

Ms Jones AC fydd yn cadeirio.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.