Prawf anadlu cyn mynd i dafarn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
disgrifiad o’r llunDywedodd yr heddlu fod plismyn wedi gorfod delio â phobl ifanc meddw yn gorwedd ar ffordd yr A487.

Bydd rhaid i bobl ifanc gymryd prawf anadl cyn mynd i dafarn yng Ngheredigion i sicrhau nad ydyn nhw wedi bod yn yfed alcohol fel rhan o amodau trwyddedu.

Landlord y Llanina Arms yn Llanarth, Delme Lloyd, sy'n gorfodi unrhywun o dan 18 oed i gymryd prawf anadlu gan ddefnyddio cyfarpar y mae'r heddlu wedi ei gymeradwyo.

Y gred yw mai hon yw'r dafarn gyntaf yng ngwledydd Prydain lle mae prawf anadlu gorfodol ar gyfer pobl ifanc.

Yn ôl Heddlu Dyfed-Powys, cafodd Mr Lloyd ddirwy o £2,500 gan Ynadon Aberystwyth ym mis Tachwedd am fod amodau trwydded ei dafarn wedi eu torri Nos Galan y llynedd.

Pythefnos

Ond penderfynodd ynadon beidio â diddymu ei drwydded.

Dywedodd Mr Lloyd y byddai'n dechrau defnyddio'r prawf anadl o fewn pythefnos.

"Y ni yw'r dafarn gynta lle mae hyn wedi digwydd ond gan ei fod e wedi digwydd bydd yn haws nawr i osod yr un math o reole ar dafarndai eraill.

"Mae'r cyfreithwyr wedi awgrymu taw y cam nesa efalle fydde gallu cynnal prawf ar bobl dros 18 oed i weld a ydyn nhw wedi ca'l gormod i yfed.

"Y rheswm bod hyn wedi digwydd yw bod cryts yn troi lan wedi yfed gormod ac o'n nhw oboitu'r hewl am orie."

Pryderon

Dywedodd yr heddlu eu bod wedi ymateb i bryderon y gymuned wedi cyfarfod Panel Trwydded Cyngor Ceredigion ar Dachwedd 22.

Penderfynodd y panel nad oedd darpariaeth adloniant y dafarn yn addas.

Yn gynharach eleni roedd disgos ar gyfer pobl ifanc rhwng 14 oed ac 18 oed yn y dafarn.

Dywedodd yr heddlu fod plismyn wedi gorfod delio â phobl ifanc meddw y tu allan i'r dafarn a phobl yn gorwedd ar ffordd yr A487.

Yn ôl yr heddlu, bu rhaid i ambiwlansys gael eu galw i gyffiniau'r dafarn er mwyn rhoi triniaeth i bobl ifanc oedd wedi meddwi.

Oherwydd cytundeb â'r daliwr trwydded bydd rhaid dilyn amodau sy'n ymwneud â gwarchod plant rhag niwed:

  • Bydd rhaid i'r landlord gynnal prawf anadlu ar bawb sy'n mynd i'r dafarn sydd o dan 18 oed gan ddefnyddio cyfarpar sydd wedi'i gymeradwyo gan yr heddlu;
  • Ni fydd unrhywun yn gallu mynychu'r dafarn heb fod yng nghwmni oedolyn;
  • Bydd pobl o dan 18 oed dim ond yn gallu mynychu'r dafarn os ydyn nhw'n bwyta pryd o fwyd yn y bwyty, mynychu parti preifat, neu'n aros yn y dafarn;
  • Bydd rhaid i'r landlord osod camerâu cylch cyfyng y tu mewn a thu allan i'r dafarm erbyn diwedd mis Chwefror 2012.

Dywedodd Prif Arolygydd Heddlu Dyfed-Powys, Robyn Mason: "Diolch i ymrwymiad ein swyddogion ni fydd y dafarn yn gallu cynnal disgos ar gyfer pobl ifanc o hyn ymlaen, sef gwraidd y broblem.

"Mae hon yn esiampl wych o blismona lleol effeithiol."