Elusen yn 'poeni am blant dan un oed'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r NSPCC yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau fod babanod yn cael eu hamddiffyn a'u rhieni'n cael cefnogaeth

Mae elusen yr NSPCC wedi rhyddhau ystadegau newydd sy'n tynnu sylw at nifer y galwadau mae eu llinell gymorth yn ei dderbyn yn ymwneud â phlant dan un oed.

Yng Nghymru'r llynedd, cafodd 71 o achosion yn deillio o bryderon am blant dan 12 mis eu cyflwyno i wasanaethau plant.

Roedd pobl ar draws y DU wedi cysylltu gyda'r elusen am eu bod yn poeni am fabi, gan gynnwys honiadau o fabanod yn crio drwy'r nos neu blant oedd yn edrych yn oer neu'n anniben.

Roedd dynes o ogledd Cymru wedi cysylltu gyda llinell gymorth yr NSPCC i sôn am fabi ei ffrind.

Dywedodd fod y rhieni'n meddwi pob nos ac yn ffraeo, a bod y tŷ'n aml yn cael ei ddifrodi.

Honnodd y ddynes fod y fam yn aml yn gadael y baban i grio yn y llofft.

Gan fod staff yr elusen yn pryderu bod y rhieni angen cymorth a chefnogaeth gyda'u problemau alcohol ac ymddygiad treisgar, fe drosglwyddwyd y mater i'r gwasanaethau plant er diogelwch y plentyn.

Mae'r NSPCC yn annog y cyhoedd i gysylltu â'u llinell gymorth os ydyn nhw'n pryderu am fabanod.

Er bod nifer uchel o achosion yn dod i'w sylw, mae'r elusen yn credu bod llawer mwy o blant sydd mewn perygl ond sydd ddim yn cael yr help sydd ei angen.

Wedi i'r NSPCC lansio ymgyrch babanod fis diwetha', mae'r elusen wedi galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau fod babanod yn cael eu hamddiffyn a'u rhieni yn cael cefnogaeth.

'Goblygiadau oes'

Dywedodd Dr Linda Papadopoulos, llysgennad i'r elusen: "Mae blwyddyn gynta' baban yn gosod seiliau hanfodol ar gyfer dysgu, ymddygiad ac iechyd yn y dyfodol.

"Gall niwed yn yr oedran hwn gael goblygiadau oes.

"Gall plant hŷn ddweud wrth rywun neu gysylltu â ChildLine os oes problem, ond yn amlwg all babanod ddim.

"Mae hyn yn ei gwneud hi'n bwysicach byth bod unrhyw bryderon yn cael eu mynegi i'r NSPCC yn syth."

Dywedodd pennaeth NSPCC Cymru, Des Mannion bod y cysylltiadau ffôn a'r we yna i helpu unrhyw blentyn sydd mewn peryg.

"Mae'r cyhoedd wedi bod yn wych yn cysylltu os ydyn nhw'n gweld bygythiad i blentyn ac rydym yn eu hannog i barhau i gysylltu.

"Ond rydym hefyd yn gweithredu ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i'n cefnogi ni i atal trais ac esgeulustod rhag digwydd yn y lle cynta'."

Llinell gymorth - 0808 800 5000; yr e-bost - help@nspcc.org.uk; Rhif testun - 88858.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol