Llundain 2012: Athletwyr yn paratoi

O'r diwedd mae blwyddyn y Gemau Olympaidd wedi ein cyrraedd. Mae athletwyr o Gymru wedi bod yn hyfforddi'n galed dros gyfnod y gaeaf gyda'r gobaith o gyflawni eu llawn botensial.

Mae Newyddion Ar-lein yn ailymweld â rhai o'r athletwyr sy'n hyfforddi ar gyfer cyfle pwysicaf eu gyrfaoedd.

Mae'n gyfle i weld pwy sy'n edrych yn eithaf sicr o gael hawl i gystadlu, a rhai sydd â rhywbeth i'w brofi cyn daw Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012.

David Davies, nofiwr, 26 o'r Barri

Image copyright Getty Images
Image caption David Davies: Enillydd y fedal efydd yn y 1500m nofio yn Athen 2004

Mis Mawrth 2012 yw'r dyddiad pwysig ym mywyd David Davies pan fydd yn cystadlu yn dreialon y tîm Prydeinig.

Er iddo ennill y fedal arian yng ngemau Beijing 2008, mae 2011 wedi bod yn flwyddyn anodd i'r nofiwr - a phenderfynodd cael seibiant o'r gamp am gyfnod.

"Fi'n teimlo'n dda yn y pwll nawr, ac mae fy ffitrwydd yn gwella pob wythnos," meddai David, gan ychwanegu fod teimlo'n hapus yn hanfodol wrth iddo baratoi trwy nofio 50 milltir yr wythnos a chadw'n gaeth i'r rheolau ar sut a phryd i fwyta, hyfforddi a chysgu.

Un peth sy'n sbarduno David yw'r awydd i wella ar ei berfformiad yng nghystadleuaeth nofio dŵr agored.

Collodd y fedal aur oherwydd iddo golli ei ffordd tua diwedd y ras yn Beijing 2008.

"Dwi'n gobeithio gwella ar fy mherfformiad yn Beijing," meddai.

"Mae'r cwrs yn berffaith; wyth lap o lyn y Serpentine heb lot o le i fynd yn anghywir i rywun fel fi sydd wedi arfer nofio yn y pwll. Bydd reit yng nghanol Llundain, gyda Knightsbridge yn y cefndir a phawb yn gweiddi."

"Ond rhaid gwneud y treialon ar gyfer y pwll yn gyntaf.

"Y gaeaf yw ble rydych yn gwneud yr holl waith caled. Roedd yn brofiad haws yn ne Awstralia (ar ddiwedd 2011) oherwydd y tywydd braf , ond dwi'n hapus iawn yma ym mhwll Caerdydd."

Sarah Connolly, reslwr 63kg, 22 o Faesteg

Image copyright Other
Image caption Cystadlodd Sarah yng Ngemau'r Gymanwlad yn Delhi yn 2010

Bydd hi'n waith caled wrth geisio sicrhau lle yn nhîm reslo Prydain. Bydd sawl cystadleuaeth cyn y gwanwyn i weld pwy all gyrraedd y brig.

Ond mae gan Sarah ragor o bethau i boeni am du hwnt i chwaraeon.

"Dwi wedi colli fy swydd a ddim yn gallu fforddio peidio gweithio," meddai Sarah, oedd yn arfer gweithio mewn adran farchnata.

"Ond dydy o ddim yn hawdd iawn - 'does 'na ddim llawer o bobl sydd am roi swydd ac yna amser i ffwrdd i chi gystadlu.

"Dwi'n ceisio gorffwys pan nad ydw i'n cystadlu. Ond dwi yn credu bod fy ffitrwydd yn gwella trwy'r amser, a dwi'n gobeithio gwneud yn ddigon da i gyrraedd Llundain."

Rhys Williams, 400m dros y clwydi, 27 o Ben-y-bont

Image copyright Getty Images
Image caption Enillodd Rhys y fedal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2010

Ar ôl siom o beidio cael ei ddewis i fynd i Bencampwriaethau Athletau'r Byd yn 2011, mae'r clwydwr yn benderfynol o fod yn rhan o'r tîm Olympaidd.

"Dwi heb gael anaf dros y ddwy flynedd diwethaf," meddai Rhys Williams, sydd wedi dewis symud o Gaerdydd i Lundain er mwyn hyfforddi.

"Mae o'n mynd yn wych ar hyn o bryd.

"Dwi'n siŵr fod pob athletwr yn dweud hynny, ond dwi wir yn codi'n dda, yn gwibio'n dda ac yn gwella fy amserau personol.

"Er hynny, mae o mor oer yn Llundain dwi am fynd i De Affrig ac America ddechrau'r flwyddyn. Dydy o ddim yn hawdd iawn i wibio pan mae'n bwrw eira!"

Penderfynodd Rhys gymryd ychydig o saib o'r byd athletau gyda chyfnod byr o brofiad gwaith yn yr hydref.

Ond nawr o hyn ymlaen mae o am ganolbwyntio ar y Gemau Olympaidd.

Jacob Thomas, chwaraewr boccia, 17 o Fethesda ger Arberth

Image copyright Other
Image caption Mae Jacob yn astudio gwyddoniaeth chwaraeon

Her Jacob yw canolbwyntio ar ei astudiaethau coleg yn ogystal â hyfforddi fel aelod o dîm elitaidd boccia Paralympaidd Prydain.

"Dwi'n mwynhau yn y coleg - rhywbeth gwahanol i ganolbwyntio arno yn hytrach na boccia," meddai Jacob, sy'n astudio gwyddoniaeth chwaraeon.

"Ond mae pethau yn mynd yn dda, ar ôl i mi ennill pencampwriaethau Prydain a dod yn bedwerydd ym mhencampwriaeth Ewrop dros y wythnosau diwethaf."

Yn sicr o'i le o fewn tîm boccia Paralympaidd Prydain ar gyfer 2012, nod Jacob yw defnyddio'r holl hyfforddiant ychwanegol i wella ei gêm.

Aled Sïôn Davies, taflu'r ddisgen a'r pwysau, 20 o Ben-y-bont

Image copyright Other
Image caption Mae Aled wedi ennill dwy fedal aur ym mhencampwriaeth y byd

Mae popeth yn mynd yn dda i'r taflwr disgen a phwysau, sydd eisoes wedi taflu'n ddigon pell i gael ei ddewis fel rhan o'r tîm Paralympaidd.

"Fi am gystadlu mewn cystadleuaeth fach yng Nghaerdydd yn Ionawr i weld sut fi'n taflu, gan fy mod i'n teimlo'n wych," meddai Aled, sy'n cystadlu yng nghategori F42 yn y gemau oherwydd nam genedigol ar ei goes.

Dywedodd iddo gael dianc rhag hyfforddi am chwe diwrnod yn ystod cyfnod y Nadolig.

Ond bu'n rhaid iddo gadw at ei ddiet caeth.

"Dwi fel arfer yn cael uwd a smoothie i frecwast, yna diod protein cyn cinio," meddai. "Yna dwi'n cael llysiau, cig, y protein, a charbohydrad (taten neu basta) i ginio a the.

Dywedodd ei fod hefyd am fynd i Bortiwgal a'r Unol Daleithiau dros y gaeaf oherwydd y tywydd mwyn.

"Fi am gael rhagor o fitamin D - does 'na ddim llawer o haul yng Nghymru adeg yma, ac mae'n bwysig cael ychydig bach o haul wrth hyfforddi."

Straeon perthnasol