Rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2012

Cyhoeddwyd

Rhestr o'r Cymry neu'r rhai â chysylltiad â Chymru sydd ar Restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2012.

Y DREFN FICTORAIDD FRENHINOL:

LVO:

Yr Anrhydeddus Virginia Carington. Meistr Cynorthwyol Cartref Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

MVO:

Jeffrey Kevin Johnson. Dirprwy Reolwr Cofnodion Cartref Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

MEDAL FICTORAIDD FRENHINOL:

RVM:

Victoria Frances Hartles. Cogydd Cynorthwyol Cartref Tywysog Cymru a Duges Cernyw.

Y DREFN YMERODROL BRYDEINIG:

DBE:

Y Gwir Anrhydeddus Joan Mary Ruddock. Am wasanaeth cyhoeddus a gwleidyddol. (Llundain)

CBE:

Dr Dannie Abse. Bardd a llenor. Am wasanaeth i farddoniaeth a llenyddiaeth. (Llundain)

Alexander Charles Carlile, Arglwydd Carlile o Aberriw, QC. Adolygydd Annibynnol Deddfwriaeth Terfysgaeth, Y Deyrnas Gyfunol. Am wasanaeth i ddiogelwch Prydeinig. (Llundain)

Charles Giles Clarke. Cadeirydd Bwrdd Criced Cymru a Lloegr. Am wasanaeth i griced. (Wrington, Gwlad yr Haf)

Mark Vincent James. Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin. Am wasanaeth i lywodraeth leol yng Nghymru. (Caerfyrddin)

Jonathan Jones. Cyfarwyddwr Twristiaeth a Marchnata, Llywodraeth Cymru. (Penarth, Bro Morgannwg)

Andrew Marles QFSM. Cyn Brif Swyddog Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Tân ac Achub. (Cil-y-coed, Sir Fynwy)

Peter Thomas. Am wasanaeth i fusnes, chwaraeon ac elusen yng Nghymru. (Caerdydd)

OBE:

Mary Antoinette Campell. Cyn Bennaeth Coleg Cymunedol Llanfihangel, Caerdydd. Am wasanaethi fyd addysg. (Casnewydd)

Dr Carl Iwan Clowes. Am wasanaeth i'r gymuned ar Ynys Môn. (Ynys Môn)

Joyce Cook. Cadeirydd Level Playing Field (Cymdeithas Brydeinig Cefnogwyr Anabl). Am ei gwasanaeth i chwaraeon anabl. (Carmel, Sir Y Fflint)

Hugh Hesketh Evans. Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych. Am wasanaeth i lywodraeth leol. (Rhuthun)

Eleanor Anne Freeman. Ymgynghorydd Meddygaeth yr Henoed, Ysbyty Brenhinol Gwent. Am ei gwasanaeth i feddygaeth strôc ac addysg feddygol yng Nghymru. (Caerdydd)

Winston James Griffiths. Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg. Am wasanaeth i'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru (Pen-y-bont ar Ogwr)

Christopher John Howard. Prifathro Ysgol Lewis, Pengam, Caerffili. Am wasanaeth i fyd addysg. (Y Bont-faen, Bro Morgannwg)

Grenville Jackson. Cyn-Ddirprwy Gyfarwyddwr Sgiliau, Addysg Uwch a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru. (Sir Amwythig)

Yr Athro Robert Owen Jones. Cydlynydd Prosiect Iaith Gymraeg Y Wladfa. Am ei waith yn ceisio diogelu'r Gymraeg yn Yr Ariannin. (Pontarddulais)

Hayley Parsons. Prif Weithredwr GoCompare.com. Am ei gwasanaeth i'r economi. (Casnewydd)

Robert Parsons. Cyn-gadeirydd a Sefydlydd Gofal am y Teulu. Am ei wasanaeth wrth gefnogi'r teulu. (Caerdydd)

Kefin Lloyd Wakefield. Pennaeth Datblygiad Economaidd, Cyngor Sir Penfro. Am wasanaeth i lywodraeth leol. (Sir Benfro)

Grant Stephen Watson. Cyn-Gadeirydd Newport Unlimited. Am wasanaeth i adfywio yng Nghasnewydd. (Abbots Leigh, Bryste)

MBE:

Susan PippaBooner. Am ei gwaith gwirfoddol gydag Ymddiriedolaeth Bwyd Gwyllt Gogledd Cymru. (Benllech, Ynys Môn)

John Bonthron. Gofalwr maeth. Am ei waith gyda phlant yng Nghaerffili. (Ynysddu, Caerffili)

Patricia Bonthron. Gofalwr maeth. Am ei gwaith gyda phlant yng Nghaerffili. (Ynysddu, Caerffili)

John Geraint Parcell Davies YH. Am ei waith i'r gymuned yn Abertawe. (Abertawe)

Trevor George Evans. Am ei waith gyda chadwraeth a bywyd gwyllt yn Sir Fynwy. (Casgwent)

Uwch-Gapten Martin James Everett. Am ei wasanaeth i Amgueddfa Catrawd y Cymry Brenhinol. (Casgwent)

Terrance Michael Flynn. Am ei waith i'r gymuned yng Nghaerdydd ac i'r gwasanaeth atal troseddau yng Nghymru. (Caerdydd)

George Malcolm Green. Am ei waith i'r gymuned yn Hwlffordd, Sir Benfro. (Hwlffordd)

Carol Greenstock. Am ei gwasanaeth i ddatblygu'r economi yng Nghymru. (Llandeilo)

David John Harris. Rheolwr Gyfarwyddwr Rhanbarthol Cowlin Construction. Am ei wasanaeth i addysg a hyfforddiant yn y diwydiant adeiladu. (Casgwent)

Simon David Henry Holt. Cadeirydd Rhwydwaith Canser y Fron yn ne Cymru. Am ei wasanaeth i iechyd yn Sr Gaerfyrddin a de orllewin Cymru. (Llanelli)

Derek Holvey. Arweinydd Cerddorfa y Pedair Sir. Am ei gyfraniad i gerddoriaeth yn ne-ddwyrain Cymru. (Rhondda Cynon Taf)

Lynne Hughes. Am wasanaeth i'r gymuned yng ngogledd Cymru. (Sir y Fflint)

Hilary Humphreys. Am wasanaeth i addysg a chwaraeon yng ngogledd Cymru. (Llanrwst)

Walford John Hutchings. Cyfarwyddwr Cerddorol Côr Meibion Pontnewydd. Am ei wasanaeth i gerddoriaeth a'r gymuned yn Nhorfaen. (Pont-y-Pŵl)

Meredydd Davies James. Cyn-Brifathro Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Am wasanaeth i fyd addysg. (Caerdydd)

Roy Lindsey Jones. Swyddog Cyswllt y Gymuned ScottishPower. Am ei waith gyda phobl ifanc. (Llai, Wrecsam)

Dr Hasmukh Joshi. Cyn-feddysg teulu. Am wasanaeth i addysg feddygol ac i Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu. (Pont-y-pŵl)

Barbara Lawrence. Am wasanaeth gwirfoddol i'r gymuned yn Rhaeadr Gwy. (Rhaeadr Gwy)

Mary Maunder. Hyfforddwr Clwb Nofio Sant Joseph yng Ngaherdydd. Am ei gwaith gyda'r gymuned yng Nghaerdydd. (Caerdydd)

John Metcalf. Cyfansoddwr. Am ei wasanaeth i gerddoriaeth (Llanbedr Pont Steffan)

Alice Ellen Morgan. Am ei gwaith gyda mudiad y Girl Guides yn Sir Benfro. (Hwlffordd)

Peter Rice Muxworthy. Am ei wasanaeth i'r gymuned yn Abertawe. (Gŵyr)

Robert James Owen. Gofalwr Ysgol Gynradd Llanfawr. Am ei waith i'r gymuned yng Nghaergybi. (Caergybi)

Alexander Glynn Francis Parry. Swyddog cyswllt Asiantaeth Troseddau Difrifol yr Heddlu. (Rhydaman)

Ann Picton. Cyn-brifathrawes Ysgol Gynradd Clytha, Casnewydd. Am wasanaeth i fyd addysg. (Llansanffraid Gwynllwg, Casnewydd)

Christopher John Reed. Am ei wasanaeth i fudiad y Sgowtiaid yn ardal Llanelli. (Llanelli)

Beatrice June Rees. Am ei gwaith gydag elusennau yn Sir Benfro. (Aberdaugleddau)

Martin Lewis Rees. Cyn-swyddog yr Adran Dollau yng Nghaerdydd. (Treharris)

Deborah Laraine Roberts. Arweinydd Llandudno Gogarth Rangers am ei gwasanaeth i bobl ifanc yng Nghonwy. (Abergele)

Eirwen Griffiths. Am ei gwasanaeth i'r gymuned yn Ynysddu, Casnewydd. (Casnewydd)

Neil Robinson. Hyffroddwr Tîm Tenis Bwrdd Paralympaidd Prydain Fawr. Am ei wasanaeth i chwaraeon anabl. (Pen-y-bont ar Ogwr)

John Malcolm Thomas. Cyn-gyfarwyddwr Undeb NFU Cymru. Am ei wasanaeth i amaeth. (Caerfyrddin)

Julian John Wilding Thomas. Cyn-reolwr Uned Gadwraeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Am ei gyfraniad i wyddorau cadwraeth a rhwymo llyfrau. (Borth, Abertystwyth)

Margaret Thomas. Am ei gwaith elusennol yng Nghaergybi. (Caergybi)

Rowena Thomas-Brees. Am ei gwaith gyda nofio anabl a chodi arian i elusennau. (Bae Colwyn)

Graham Douglas Underdown. Am godi arian i elusenau. (Y Barri, Bro Morgannwg)

Edwina Mary White. Am wasanaeth cynghori yn ne-ddwyrain Cymru. (Porthcawl)

Elizabeth William. Cyn-gyfarwyddwr GT Cymru, Prifysgol Abertawe. Am wasnaeth i wragedd yng ngwyddioniaeth, peirianeg a thechnoleg. (Abertawe)

Martyn Elwyn Williams.Am wasanaeth i rygbi. (Llantrisant)

Thomas Michael Williams. Cyn-gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Am wasanaeth i ofal iechyd yng Nghymru. (Wrecsam)

MEDAL Y FRENHINES I'R HEDDLU:

QPM:

Mark Lindsey Mathias. Prif Uwcharolygydd Heddlu De Cymru.