Galw am adfywio canol trefi

Cyhoeddwyd
Y DrenewyddFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Pwyllgor Menter a Busnes y Cynulliad bod angen i'r Llwyodraeth weithredu

Mae angen gweithredu pendant gan Lywodraeth Cymru i adfywio canol trefi, yn ôl un o bwyllgorau'r Cynulliad.

Yn ôl adroddiad y Pwyllgor Menter a Busnes, mae angen arweinyddiaeth genedlaethol amlycach i fynd i'r afael â'r heriau niferus sy'n wynebu ein prif strydoedd yng Nghymru.

Dywed hefyd y dylid cydlynu pob adnodd polisi, cynllunio ac ariannol sydd ar gael yn well er mwyn annog twf cynaliadwy ac amrywiol yng nghanol trefi Cymru.

Mae'r adroddiad hefyd yn pwysleisio'r angen i hyrwyddo canol trefi ar lefel leol ledled Cymru, gan gynnwys rhagor o weithio mewn partneriaeth rhwng y sector preifat a'r sector cyhoeddus i sicrhau bod ymdrechion yn cael eu cydlynu'n gryf.

Trethi a pharcio

Yn ystod ei ymchwiliad, clywodd y Pwyllgor dystiolaeth am y gystadleuaeth gan ddatblygiadau manwerthu a swyddfeydd ar gyrion y trefi, ardrethi busnes yn codi a chostau uchel parcio yng nghanol y trefi.

Mae'r pwyllgor yn argymell y dylai panel annibynnol Llywodraeth Cymru ar ardrethi busnes ystyried newidiadau i ddeddfwriaeth fel eu bod yn cyrraedd y nod o wella amrywiaeth y siopau sydd yng nghanol trefi, a'u hansawdd.

Dywedodd Nick Ramsay, Cadeirydd y Pwyllgor bod "canol trefi bywiog yn galon i gymunedau cynaliadwy ac yn gwbl ganolog i economi iach a llewyrchus yng Nghymru".

"Ond dangosodd ein hymchwiliad bod enghreifftiau o brif strydoedd llwm sydd ar eu gliniau bron, yn frith o adeiladau gwag ac amgylchiadau gwael ar gyfer siopa ledled Cymru.

"Un peth sy'n allweddol i fynd i'r afael â'r problemau hyn yw arweinyddiaeth gadarn ac effeithiol ar lefel Weinidogol, a rhaid ategu hyn yn lleol wedyn mewn trefi a chymunedau ledled Cymru.

"Mae gan Lywodraeth Cymru ran fawr iawn i'w chwarae i greu'r amodau cywir i ysgogi buddsoddi yn y canol trefi a rhaid i gyrff cyhoeddus, preifat a chyrff gwirfoddol weithio gyda'i gilydd yn well i sicrhau bod dyfodol sicr i'n canol trefi."

'Consensws'

Rhoddodd y Ffederasiwn Busnesau Bach dystiolaeth i'r ymchwiliad.

"Croesawn yr adroddiad hwn heddiw am ei fod yn rhoi tystiolaeth am yr heriau sy'n wynebu strydoedd mawr yng Nghymru," meddai Cadeirydd Uned Polisi'r Gymraeg y ffederasiwn, Janet Jones.

"Mae'r adroddiad hefyd yn cynnig ffordd ymlaen i Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol.

"Mae'n gadarnhaol cael consensws o'r fath oddi wrth amrywiaeth o safbwyntiau.

"Yn awr, rydym am i Lywodraeth Cymru gymryd camau gweithredu cydunol.

"Rhaid gweithredu ar yr argymhellion er mwyn diogelu amodau masnachu cadarn ar gyfer manwerthwyr yng nghanol trefi yng Nghymru."

'Calon cymunedau'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn gweld canol trefi fel calon cymunedau lleol cynaliadwy - yn darparu lleoedd i siopa, gwneud busnes a chymdeithasu.

"Mae ein hymrwymiad i adfywio canol trefi yn cael ei adlewyrchu yn yr ystod eang o raglenni o'r amgylchedd hanesyddol ac adeiladau, tai, cefnogaeth fusnes, trafnidiaeth a thwristiaeth.

"Er mai problemau tebyg sy'n effeithio ar bob tref, rydym yn credu bod gan bob tref ei phroblemau unigryw sy'n galw am atebion unigol, sy'n cael eu darparu gan bobl leol sy'n nabod ac yn deall eu cymunedau.

"Rydym wedi cefnogi cynlluniau adfywio canol trefi ar draws Cymru. Byddwn yn ystyried canlyniadau'r adroddiad ac yn ymateb maes o law."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol